Kommuniké från årsstämma i Oscar Properties den 29 april 2014

Vid extra årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om utdelning och

ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medel, 219 499 699 kronor, disponeras så att 24 kronor per preferensaktie, totalt 17 550 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna. Återstående belopp, 201 949 699 kronor, överförs i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar beslöts måndagen den 5 maj 2014 samt onsdagen den 5 november 2014.

Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013.

Beslut om styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Årsstämman omvalde Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell som styrelseledamöter samt fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med totalt

450 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget arvode utgå.

Utöver ordinarie arvode ska ett engångsbelopp om 40 000 kronor utbetalas till var och en av ledamöterna, utom Oscar Engelbert, som ersättning för omfattande arbetsinsatser i samband med noteringen av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX First North.

Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt fastställde att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2014. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget.

Avsikten är att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska föreslå principer för att utse valberedning.          

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil:+46(0)705-68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Anders Von Schéele, CFO, mobil +46 (0) 708-86 97 86, e-post: avs@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. www.oscarproperties.se

Filer