KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) (Rättad version)

Årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ) hölls den 30 juni 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:

  • Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
  • Omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth, och Ulf Nilsson. Peter Norman omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor, med Ingemar Rindstig som huvudansvarig för revisionen.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst en (1) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra punkt 13 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till kommande lagändring. 

Kompletta förslag 

De kompletta förslagen från valberedningen och styrelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.oscarproperties.com

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer