Kommuniké från extra bolagsstämma i Oscar Properties den 9 december 2013

Vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut följande:

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stam- eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet medger såväl emission av högst 250 000 preferensaktier som emission av stamaktier (dock inte av stamaktier av serie B). Betalning för aktier som emitteras inom ramen för bemyndigandet ska kunna erläggas genom kontant betalning, kvittning eller apport.

Ändring av bolagets bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Bland annat införs ett nytt aktieslag (stamaktier av serie B) och ett omvandlingsförbehåll som under vissa förutsättningar medger omvandling av stamaktier till stamaktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil:+46 (0) 705-68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Michael Moschewitz, finanschef, mobil: +46 (0) 707-13 69 39, e-post: michael@oscarproperties.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties, Carnegie eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse.

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. www.oscarproperties.se

Filer