Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Den 25 juni 2019 kallades, på Nackahusen Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 där Bolaget bad obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB (”Dotterbolaget”) och att åtgärder vidtas i samband därmed på visst sätt (det ”Skriftliga Förfarandet”).

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 12 juli 2019. Det godkännande som Bolaget bett om i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet accepterades av 100 procent av de avgivna rösterna och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå kvorum om minst 20 procent av det justerade nominella beloppet. Godkännandet som Bolaget bad om i det Skriftliga Förfarandet har således lämnats.

Godkännandet innebär att Dotterbolagets försäljning av vissa kommersiella byggnader och åtgärder som vidtas på visst sätt i samband därmed är godkända. Köpeskillingen från försäljningen kommer att användas för att göra en delamortering uppgående till 140 mkr på obligationslånet och betala en premie till obligationsinnehavarna enligt obligationsvillkoren. Därutöver har ett belopp motsvarande de räntebetalningar som ska göras den 13 november 2019, 13 februari 2020 och 13 maj 2020 enligt obligationsvillkoren placerats på ett pantsatt konto. Det belopp som därefter återstår av köpeskillingen kan komma att lånas ut till Oscar Properties Holding AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019, kl. 15:15 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer