Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om inlösen av samtliga befintliga preferensaktier och att samtidigt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera preferensaktier av ett nytt aktieslag. Styrelsen avser att besluta om ett erbjudande där befintliga preferensaktieägare och nya investerare ges möjlighet att teckna nya preferensaktier om totalt cirka 270 Mkr. Befintliga preferensaktieägare kommer att ges möjlighet att återinvestera i de nya preferensaktierna. Inlösenförfarandet är villkorat av att styrelsen dessförinnan utnyttjar emissionsbemyndigandet.

De nya preferensaktierna kommer att ha ekonomiska villkor av mer långsiktig karaktär än de befintliga preferensaktierna, vilka ger en utdelning som ökar efter årsstämman 2018 och således ger Bolaget incitament att lösa in dessa aktier. Bolaget ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt och emissionen av nya preferensaktier om cirka 270 Mkr är därför större än det totala inlösenbeloppet om cirka 175 Mkr.

I syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya preferensaktien har styrelsen dessutom beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en fondemission av nya preferensaktier om cirka 35 Mkr till Bolagets stamaktieägare, vilket ger en total volym av nya preferensaktier om cirka 305 Mkr.

Den föreslagna transaktionen i korthet:

 • Samtliga befintliga preferensaktier löses in till det enligt bolagsordningen fastställda inlösenpriset om 240 kr per preferensaktie plus upplupen del av preferensaktieutdelning

 • Bolaget introducerar nya preferensaktier som ger en årlig utdelning om 20 kr per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5 kr per preferensaktie

 • Nyemission av de nya preferensaktierna om högst cirka 270 Mkr till en teckningskurs om 253 kr per preferensaktie, motsvarande en årlig direktavkastning om cirka 7,9 %

 • Befintliga preferensaktieägare ges möjlighet att återinvestera inlösenbeloppet om 240 kr per preferensaktie, preferensaktieutdelningen med avstämningsdag den 5 maj 2015 om 12 kr per preferensaktie och upplupen del av preferensaktieutdelning därefter om 0,67 kr per preferensaktie, totalt 252,67 kr per preferensaktie, för teckning av en ny preferensaktie

 • Fondemission av nya preferensaktier genom vilken befintliga stamaktieägare erhåller en (1) ny preferensaktie för varje innehav av tvåhundra (200) stamaktier, motsvarande ett totalt värde om cirka 35,5 Mkr baserat på teckningskursen i erbjudandet

 • Erbjudandet kommer att rikta sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt

 • Styrelsen avser att fatta beslut om erbjudandet omkring den 17 april 2015

 • Anmälningsperioden i erbjudandet avses sträcka sig från 20 april till och med 29 april 2015 för allmänheten i Sverige och från 20 april till och med 30 april 2015 för institutionella investerare i Sverige och internationellt

 • Transaktionen förutsätter att årsstämman den 28 april 2015 beslutar i enlighet med styrelsens förslag och inlösenförfarandet är villkorat av att styrelsen utnyttjar emissionsbemyndigandet

 • Med anledningen av transaktionen har Oscar Properties beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för januari till och med mars 2015 till den 24 april 2015.

Bakgrund och motiv

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa bostäder så särpräglade att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en förståelse för hur människor vill leva och bo, har sedan Bolaget grundades varit kärnan i verksamheten. Projektportföljen uppgår till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder är under pågående produktion per den 31 december 2014.

Bolaget har som mål att fortsätta växa inom konvertering och nybyggnation. Löpande identifieras flertalet attraktiva projektmöjligheter i Stockholm och Bolaget ser goda förutsättningar för framtida tillväxt. För att kunna tillvarata dessa möjligheter har en operationell kapacitet och intern kompetens byggts upp, samtidigt som Bolaget har utvecklat goda relationer med aktörer på fastighetsmarknaden i Stockholm, samarbetspartners och kreditgivare samt utvecklat varumärket och skapat en stark marknadsposition.

Under våren 2013 genomförde Oscar Properties en riktad emission av preferensaktier med efterföljande spridning och notering på Nasdaq First North Premier. Under våren 2014 noterades även Oscar Properties stamaktie på samma lista och i mars 2015 noterades Bolagets stam- och preferensaktie på Nasdaq Stockholm, som ett led i den fortsatta tillväxten av Bolaget.

Oscar Properties styrelse har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om inlösen av samtliga befintliga preferensaktier och avser att besluta om ett erbjudande om att teckna nya preferensaktier med ekonomiska villkor av mer långsiktig karaktär än de befintliga preferensaktierna. Bolaget ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt och mellanskillnaden mellan emissionslikviden och inlösenbeloppet är avsett att användas till att finansiera sådana tillväxtmöjligheter.

Inlösen av samtliga befintliga preferensaktier

Bolaget har enligt bolagsordningen rätt att från och med den första avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015 lösa in befintliga preferensaktier för 240 kr per preferensaktie plus eventuell upplupen del av preferensaktieutdelning. Första avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015 infaller den 5 maj 2015.

Bolagets styrelse har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om inlösen av samtliga befintliga preferensaktier med avstämningsdag den 11 maj 2015, villkorat av att styrelsen dessförinnan utnyttjar det bemyndigande om emission av nya preferensaktier som styrelsen föreslagit årsstämman. Det föreslagna inlösenförfarandet av samtliga befintliga preferensaktier innebär ett totalt inlösenbelopp för Bolaget om 175,5 Mkr plus upplupen del av preferensaktieutdelning.

Befintliga preferensaktieägare ges möjlighet att återinvestera inlösenbeloppet om 240 kr per preferensaktie, preferensaktieutdelningen med avstämningsdag den 5 maj 2015 om 12 kr per preferensaktie och upplupen del av preferensaktieutdelning därefter om 0,67 kr per preferensaktie, totalt 252,67 kr per preferensaktie, för teckning av en ny preferensaktie.

Befintliga preferensaktieägare som väljer att inte återinvestera i nya preferensaktier föreslås erhålla kontant utdelning om 12 kr per preferensaktie med avstämningsdag den 5 maj 2015 samt kontant inlösenlikvid om 240,67 kr per preferensaktie med avstämningsdag den 11 maj 2015.

Nyemission av nya preferensaktier

Bolaget avser att introducera ett nytt aktieslag, initialt benämnda ”preferensaktier av serie B” och efter att befintliga preferensaktier lösts in benämnda endast ”preferensaktier”. De nya preferensaktierna föreslås ha följande huvudsakliga villkor:

 • Preferensaktierna medför företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20 kr per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5 kr

 • Preferensaktierna innehar en tiondels rösträtt per aktie i förhållande till Bolagets stamaktier

 • Bolaget har rätt att lösa in preferensaktierna till 350 kr per preferensaktie

 • Vid eventuell likvidation av Bolaget har preferensaktierna rätt till företräde om 300 kr per preferensaktie

Bolagets styrelse avser att fatta beslut om erbjudandet om teckning av nya preferensaktier om högst cirka 270 Mkr till en teckningskurs om 253 kr per preferensaktie, motsvarande en årlig direktavkastning om cirka 7,9%. Styrelsen avser att fatta beslut om erbjudandet omkring den 17 april 2015. Erbjudandet kommer att rikta sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt och anmälningsperioden i erbjudandet är avsedd sträcka sig från och med 20 april 2015 till och med 29 april 2015 för allmänheten i Sverige och från 20 april 2015 till och med 30 april 2015 för institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Befintliga preferensaktieägare ges möjlighet att återinvestera inlösenbeloppet om 240 kr per preferensaktie, preferensaktieutdelningen med avstämningsdag den 5 maj 2015 om 12 kr per preferensaktie och upplupen del av preferensaktieutdelning därefter om 0,67 kr per preferensaktie, totalt 252,67 kr per preferensaktie, för teckning av en ny preferensaktie.

De nya preferensaktierna är avsedda att noteras på Nasdaq Stockholm.

Fondemission av nya preferensaktier

I syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya preferensaktien har styrelsen dessutom beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en fondemission av nya preferensaktier om cirka 35,5 Mkr till Bolagets stamaktieägare, vilket ger en total volym av nya preferensaktier om cirka 305 Mkr.

Befintliga stamaktieägare erhåller en (1) ny preferensaktie för varje innehav av tvåhundra (200) stamaktier. Avstämningsdag för deltagande i fondemissionen avses vara den 19 maj 2015 och sista dag för handel i stamaktier inklusive rätt att erhålla nya preferensaktier blir därmed den 15 maj 2015.

Innehavare av stamaktier kommer inte att behöva vidta några åtgärder för att delta i fondemissionen, utan kommer att automatiskt erhålla nya preferensaktier. Bolagets befintliga preferensaktier ger inte rätt till nya preferensaktier genom fondemissionen.

Förändrat datum för offentliggörande av delårsrapporten för januari till mars 2015

Med anledningen av transaktionen har Oscar Properties beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för januari till och med mars 2015 till den 24 april 2015.

Preliminär tidplan

17 april 2015                                  Styrelsebeslut om erbjudandet

20 april 2015                                  Anmälningsperioden för erbjudandet inleds

29 april 2015                                  Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige avslutas

30 april 2015                                  Anmälningsperioden för institutioner i Sverige och internationellt avslutas

4 maj 2015                                      Besked om tilldelning och offentliggörande av utfall i erbjudandet

6 maj 2015                                      Likviddag för erbjudandet

15 maj 2015                                    Första handelsdag i nya preferensaktien

15 maj 2015                                    Sista handelsdag i stamaktien för rätt att erhålla preferensaktier i fondemissionen

15 maj 2015                                    Utbetalning av inlösenlikvid för befintliga preferensaktieägare som ej återinvesterar i erbjudandet

18 maj 2015                                    Första handelsdag i stamaktien utan rätt att erhålla preferensaktier i fondemissionen

19 maj 2015                                    Avstämningsdag för fondemissionen

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Oscar Properties i samband med transaktionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har genomfört uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till cirka

2 700 bostäder, varav cirka 470 bostäder är under pågående produktion per den 31 december 2014. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015, kl. 08.30.

Filer