Oscar Properties avyttrar fastigheter i Nacka Strand

Oscar Properties överlåter samtliga aktier i Nackahusen Holding AB (publ) inklusive de helägda fastighetsägande dotterbolagen till ett av Geneova Property Group AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samägt bolag.

I transaktionen avyttrar Oscar Properties fastigheterna Nacka Sicklaön 13:24, 13:139 och 362:1 samt del av Sicklaön 13:78, 13:135 och 13:87. Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler samt byggrätter där kommande detaljplan förväntas medge utveckling av bostäder och lokaler om cirka 39 400 kvm BTA. Köpeskillingen uppgår till 1 SEK. Köparen övertar på tillträdesdagen ansvaret för utestående obligationer utgivna av Nackahusen Holding. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på projektens vinster vid färdigställande. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 240 MSEK.

Vidare så har Nackahusen Holding i samband med transaktionen ingått avtal med ytterligare part avseende avyttring av byggrätter om 8 500 kvm BTA samt kvarvarande kommersiella byggnader på fastigheten Nacka Sicklaön 13:135 och 13:87.

För mer information vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se (http://file:///C:/Users/sara.ekesioo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N7R31U30/oscar@oscarproperties.se)

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer