Oscar Properties bjuder in till investerarträffar i samband med utbyteserbjudandet och företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) bjuder in till virtuella investerarträffar i samband med starten på teckningsperioden i utbyteserbjudandet till innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B som löper från och med den 20 november 2020 till den 27 november 2020, och teckningsperioden i företrädesemissionen som löper från och med den 30 november till den 14 december 2020. Investerarträffarna kommer att hållas via elektronisk livestreaming.

Måndagen den 16 november 2020 fattade extra bolagsstämman de beslut som behövs för att genomföra utbyteserbjudandet till innehavare av Bolagets preferensaktier samt preferensaktier av serie B och företrädesemissionen. I samband med starten på anmälningsperioden i utbyteserbjudandet som löper från och med den 20 november 2020 till och med den 27 november 2020 och anmälningsperioden i företrädesemissionen som löper från och med den 30 november 2020 till och med den 14 december 2020 kommer Bolagets VD Oscar Engelbert och CFO Per-Axel Sundström att presentera bakgrunden till Bolagets utbyteserbjudande och företrädesemission och närmare information om Bolagets förvärv av en fastighetsportfölj för 1,4 miljarder kronor. Investerarträffarna kommer att hållas via elektronisk livestreaming den 24 november 2020 klockan 10.00 för djupare information om utbyteserbjudandet, samt den 3 december 2020 för djupare information om företrädesemissionen.

Anmälan till respektive investerarträff ska göras till info@oscarproperties.se senast samma dag kl 08.00 som respektive träff hålls.

Virtuell investerarträff om utbyteserbjudandet

Datum: 24 november 2020

Tid: 10.00‒11.00

Virtuell investerarträff om företrädesemissionen

Datum: 3 december 2020

Tid: 10.00‒11.00

Tidsplaner

Tidsplan för utbyteserbjudandet:

20 november 2020 ‒ 27 november 2020 Anmälningsperiod
30 november 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i utbyteserbjudandet
21 december 2019 Beräknad dag för leverans av aktier

Tidsplan för företrädesemissionen:

25 november 2020 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen
26 november 2020 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i företrädesemissionen
27 november 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
30 november 2020 – 10 december 2020 Handel med teckningsrätter
30 november 2020 – 14 december 2020 Teckningsperiod
30 november 2020 – [21] december 2020 Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
15 december 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 14:40 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer