Oscar Properties bokslutskommuniké januari-december 2013

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 93,2 mkr (1,1)

 • Rörelseresultatet uppgick till 38,2 mkr (4,2)

 • Resultat efter skatt uppgick till 37,9 mkr (2,9)

 • Resultat per stamaktie1) uppgick till 1,43 kr (0,12)

 • Antalet sålda bostäder uppgick till 50 (49)

 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 122 (92)

  1) Justerat för utdelning till preferensaktieägarna.

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 268,8 mkr (3,3)

 • Rörelseresultatet uppgick till 92,3 mkr (40,1)

 • Resultat efter skatt uppgick till 91,6 mkr (32,8)

 • Resultat per stamaktie1) uppgick till 3,20 kr (1,37)

 • Antalet sålda bostäder uppgick till 173 (73)

 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 200 (217)

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier och att 24,00 kronor utdelas per preferensaktie

 • Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) har fastställt finansiella mål:

            – Projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent

            Koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent

            – Effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering med projektgenomförande i separata projektbolag

 • Efter delårsperiodens utgång har Bolaget uppdragit åt Carnegie Investment Bank och Swedbank att utvärdera förutsättningarna för en ägarspridning och en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq OMX First North Premier under första halvåret 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer