Oscar Properties delårsrapport, januari – september 2016

”Det är med tillförsikt jag konstaterar att vi i dagsläget har sålt 82 % av bostäderna vi har till salu i vår portfölj samtidigt som vi förvärvar nya byggrätter och utvärderar en rad projekt att investera i. Vi har dessutom under året ökat takten i att ta Oscar Properties vidare mot framtiden. Arbetet med att systematisera och effektivisera affärsdrivande och stödjande processer i bolaget har nu börjat ge resultat.

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 245,7 mkr (575,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 211,4 mkr (148,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 155,2 mkr (125,0)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 4,57 kr (3,81)
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 340 (241)
 • Antalet produktionsstarter uppgick till 255 (195)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 047 (662)

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 470,5 mkr (299,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 98,5 mkr (106,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 74,8 mkr (92,2)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 2,43 kr (3,07)
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 71 (154)
 • Antalet produktionsstarter uppgick till – (195)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Intresset för Oscar Properties projekt var fortsatt stort. Antalet sålda bostäder uppgick under årets första tre kvartal till 340 (241).
 • Bolaget har emitterat preferensaktier av serie B i tre omgångar under året. Emissionerna tillförde bolaget ca 225 mkr före emissionskostnader. Preferensaktierna togs upp till handel på Nasdaq Stockholm i maj.
 • I september förvärvade bolaget resterande 50 % av andelarna i Nacka 369:32 JV AB (projektet No.4 i Nacka Strand) som tidigare delägdes med Cerep Sweden D AB (Carlyle). Förvärvspriset uppgick till 85 mkr.
 • I september förvärvades aktierna i Allegro Projekt. De tidigare delägarna kommer att fortsätta som operativt aktiva i bolaget och varumärket förblir intakt som ett oberoende alternativ till de marknadsledande byggentreprenörerna. Tillträde sker under 2017.
 • I september tillträdde Erik Alteryd som VD för dotterbolaget Oscar Properties Bygg AB. Erik ingår i Oscar Properties ledningsgrupp.
 • I augusti förvärvade bolaget fastigheterna Nacka Sicklaön 118:2, 118:6 och 118:7 för 80 mkr. Fastigheterna är idag fullt uthyrda. Bolaget bedömer att kommande detaljplan ger möjlighet att uppföra 150-200 bostäder på fastigheterna. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå beroende på hur många byggrätter som skapas. Fastigheterna tillträds i november.
 • I juli förvärvades byggrätter avseende cirka 220 bostäder på fastigheterna Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1 i Bergshamra för 20 mkr. Tilläggsköpeskilling utgår beroende på hur många byggrätter som skapas.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Oscar Engelbert

VD

e-post: oscar@oscarproperties.se, mobil: 0705 68 00 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016, kl. 08.30 (CET).

OM OSCAR PROPERTIES

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer