Oscar Properties erbjudande av preferensaktier av serie B upp till 200 miljoner kronor är fulltecknat

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

  • Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) offentliggjorde fredagen den 12 februari 2016 att styrelsen beslutat att erbjuda institutionella kvalificerade investerare att teckna det nya aktieslaget preferensaktier av serie B till en sammanlagd emissionslikvid om 200 miljoner kronor.
  • Bookbuilding-processen har varit framgångsrik och det har inkommit anmälningar i sådan omfattning att erbjudandet är fulltecknat. Bolaget har därför beslutat att avsluta erbjudandeperioden, som var tänkt att pågå till den 19 februari 2016, i förtid.


Oscar Properties offentliggjorde den 12 februari 2016 ett erbjudande av preferensaktier av serie B upp till 200 miljoner kronor riktad till institutionella kvalificerade investerare. En mindre grupp institutionella investerare hade före offentliggörandet av erbjudandet förbundit sig att teckna cirka tre fjärdedelar av den totala emissionsvolymen. Bolaget inledde i samband med offentliggörandet av erbjudandet en bookbuilding-process på återstående emissionsvolym, vilken skulle löpa till den 19 februari 2016. Teckningskursen i bookbuilding-processen var 500 kronor per aktie.

Erbjudandet har varit framgångsrikt och intresset har varit stort. Bolaget har därför, i samråd med ABG Sundal Collier, beslutat att avsluta bookbuilding-processen i förtid.

Erbjudandet omfattar totalt 400 000 preferensaktier av serie B och kommer tillföra bolaget 200 miljoner kronor, innan transaktionskostnader och den rabatt som erbjöds den mindre grupp av institutionella investerare som innan bookbuilding-processen lämnade teckningsåtaganden. Genom erbjudandet kommer antalet aktier i bolaget således att öka med 400 000 till 29 669 983 aktier och antalet röster öka med 40 000 till 28 229 983, vilket motsvarar en utspädning om 1,3 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna.

Erbjudandet är villkorat av att den extra bolagsstämman den 16 mars 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att införa det nya aktieslaget preferensaktier av serie B och bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission samt att styrelsen, i samråd med bolagets finansiella rådgivare, inte bedömer att någon händelse inträffat som har så väsentlig negativ inverkan på bolaget att det är olämpligt att genomföra erbjudandet eller för det fall andra omständigheter omöjliggör eller väsentligen försvårar erbjudandet.

Styrelsen avser även att ansöka om notering av de nya preferensaktierna av serie B på Nasdaq Stockholm och kan för detta ändamål komma att besluta om en eller flera emissioner till allmänheten med stöd av det föreslagna emissionsbemyndigandet.

Preliminär tidplan för erbjudandet 

Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen och till styrelsebemyndigande publiceras på bolagets hemsida 24 februari 2016
Extra bolagsstämma 16 mars 2016
Offentliggörande av slutligt utfall av nyemissionerna 23 mars 2016
Likviddag 30 mars 2016

Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Oscar Properties i samband med transaktionen.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av fjärde kvartalet till 2 360 bostäder, varav 843 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2016, kl. 8.30.


Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer