Oscar Properties erbjudande av preferensaktier av serie B upp till 25 miljoner kronor är övertecknat

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties erbjudande av preferensaktier av serie B upp till 25 miljoner kronor är övertecknat

  • Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) offentliggjorde den 7 april att styrelsen i syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav beslutat att genomföra en ägarspridning av Oscar Properties preferensaktier av serie B, genom en nyemission till en sammanlagd emissionslikvid om 25 miljoner kronor till allmänheten i Sverige.
  • Emissionen som riktats till allmänheten i Sverige har varit mycket framgångsrik och det har inkommit anmälningar som innebär att Erbjudandet är övertecknat. Inom ramen för Erbjudandet har 2 500 tecknare tilldelats preferensaktier av serie B i Oscar Properties.

Den 7 april 2016 offentliggjorde Oscar Properties ett erbjudande om teckning av preferensaktier av serie B (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktade sig till allmänheten i Sverige och anmälningsperioden sträckte sig från och med den 22 april 2016 till och med den 28 april 2016. Erbjudandet tillför Oscar Properties 25 miljoner kronor före emissionsrelaterade kostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor. Med anledning av Erbjudandet upprättade Oscar Properties ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts den 21 april 2016.

Teckningskursen i Erbjudandet var 500 kr per preferensaktie av serie B. Erbjudandet har varit mycket framgångsrikt och intresset har varit stort. Det har således inkommit anmälningar som innebär att Erbjudandet har övertecknats. Inom ramen för Erbjudandet har 2 500 tecknare tilldelats preferensaktier av serie B i Oscar Properties. 

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Oscar Properties med 50 000 till 29 719 983 aktier och antalet röster ökar med 5 000 till 28 234 983, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,17 procent av kapitalet och cirka 0,02 procent av rösterna.

Likviddagen för Erbjudandet är den 4 maj 2016.

Oscar Properties har erhållit ett godkännande från Nasdaq Stockholm för upptagande till handel av preferensaktierna av serie B som bland annat är villkorat av att spridningskravet uppfylls. Preferensaktierna av serie B förväntas tas upp till handel den 16 maj 2016 under kortnamnet ”OP PREFB”.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt bolaget i samband med Erbjudandet. Avanza har varit selling agent i Erbjudandet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016, kl. 08.30.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

För frågor vänligen kontakta:  Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties  Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016, kl. 08.30.

Filer