Oscar Properties erhåller godkännande om att ändra villkoren för bolagets utestående obligationslån innefattande en förlängning av förfallodatumet med 92,86 procents acceptans av de avgivna rösterna

Den 5 april 2019 kallades, på Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0005936390 i syfte att ändra villkoren för obligationslånet, innefattande bland annat en förlängning av förfallodatumet (det ”Skriftliga Förfarandet”).

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 6 maj 2019. Förslagen om villkorsändringar i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet accepterades av 92,86 procent av de avgivna rösterna och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet. Förslagen i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats.

Det innebär bland annat att obligationslånets slutliga förfallodatum förlängs med två år, från den 3 september 2019 till den 3 september 2021, att kupongräntan höjs från och med den 3 september 2019 till Stibor 3 månader plus 8 procent samt att återlösenpriset för obligationerna ändras till 100 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2019 med efterföljande halvårsvis höjning om 2 procent, till maximalt 108 procent det sista förlängningshalvåret (som upphör den 3 september 2021). Vidare åtar sig Bolaget enligt de ändrade villkoren att inte lämna någon aktieutdelning före obligationslånets nya förfallotidpunkt den 3 september 2021 eller till dess obligationslånet har återbetalats. 

Förlängningen av obligationslånet till den 3 september 2021 är villkorad av att vissa förutsättningar uppfylls, bland annat att en frivillig amortering om 25 procent av obligationslånets nominella belopp, motsvarande 112,5 miljoner kronor, gjorts senast den 31 december 2019. 

De fullständiga uppdaterade obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019, kl. 14.15 (CEST).

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer