Oscar Properties förkortar anmälningsperioden i den institutionella delen av det pågående erbjudandet

Till följd av stor efterfrågan har styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) och dess huvudägare Oscar Engelbert[1] (”Huvudägaren”) beslutat att förkorta anmälningsperioden i den institutionella delen av det pågående erbjudandet om teckning och förvärv av stamaktier i Oscar Properties (”Erbjudandet”).

  • Efterfrågan inom ramen för den institutionella delen av det pågående Erbjudandet har varit stor och Oscar Properties väljer därför att förkorta anmälningsperioden i denna del av Erbjudandet till den 12 februari 2014

  • Anmälningsperioden inom ramen för erbjudandet till allmänheten förkortas inte

Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare. Priset i Erbjudandet är 30 kronor per stamaktie och omfattar högst 10 000 000[2] stamaktier. Det totala värdet på Erbjudandet uppgår till 300 mkr varav 124,6 mkr avser nyemitterade stamaktier och 175,4 mkr avser befintliga stamaktier.

Efterfrågan från institutionella investerare i Erbjudandet har varit stor och Bolaget har, i samråd med och efter rekommendation från Carnegie och Swedbank, beslutat att förkorta anmälningsperioden inom ramen för den institutionella delen av Erbjudandet till den 12 februari 2014 klockan 17:00 istället för den 13 februari 2014. Förkortningen av anmälningsperioden inom ramen för denna del av Erbjudandet sker i enlighet med det förbehåll som beskrivs i det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förkortas inte. Anmälan ska inom ramen för denna del av Erbjudandet ske senast den 12 februari 2014 klockan 17:00.

Utfallet av Erbjudandet beräknas offentliggöras den 14 februari 2014 och beräknad första handelsdag med Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier är den 17 februari 2014, under kortnamnet “OP”.

Prospekt och anmälningssedel som upprättats med anledning av Erbjudandet kan erhållas från något av Carnegies eller Swedbanks kontor samt beställas från Oscar Properties. Prospekt och anmälningssedel finns även tillgängliga på Oscar Properties hemsida (www.oscarproperties.se), Carnegies hemsida (www.carnegie.se), Swedbanks hemsida (www.swedbank.se/prospekt) och Avanzas hemsida (www.avanza.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil:+46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Anders von Schéele, CFO, mobil: +46 (0) 708 86 97 86, e-post: avs@oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 10.00 den 11 februari 2014.

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 3,5 mdkr och producerat cirka 600 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1700[3] bostäder, varav cirka 360 bostäder är under pågående produktion. Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties, Carnegie, Swedbank eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA. Oscar Properties Holding AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av Oscar Properties och finns tillgängligt på Oscar Properties hemsida (www.oscarproperties.se).

Carnegie och Swedbank företräder Oscar Properties och Huvudägaren och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oscar Properties och Huvudägaren för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Oscar Properties aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Oscar Properties anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oscar Properties framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.


[1] Genom bolaget Oscar Properties Värdepapper AB

[2] Huvudägaren har utfärdat en option till Carnegie, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier, att förvärva ytterligare högst 1 000 000 befintliga stamaktier av Huvudägaren, motsvarande 10 procent av det totala antalet stamaktier som omfattas av Erbjudandet, till priset 30 kronor per stamaktie vilket motsvarar priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

[3] Oscar Properties andel av projektportföljen är 56 procent, baserat på antalet bostäder

Filer