Oscar Properties förlänger teckningsperiod i den pågående företrädesemissionen och offentliggör preliminär sammanräkning

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Den preliminära sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 116 136 042 stamaktier, motsvarande cirka 70% av företrädesemissionen, har tecknats under anmälningsperioden. Styrelsen för Oscar Properties har beslutat att förlänga teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission, så att teckningsperioden löper till och med den 12 december 2019.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 6 november 2019 villkoren för en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).

Den preliminära sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 116 136 042 stamaktier, motsvarande cirka 70% av Företrädesemissionen, har tecknats under den initiala anmälningsperioden. Baserat på utfallet har styrelsen för Oscar Properties beslutat att förlänga teckningsperioden i Bolagets pågående Företrädesemission, så att teckningsperioden löper till och med den 12 december 2019. Syftet med den förlängda teckningsperioden i Företrädesemissionen är att ge aktieägare möjlighet att ta in den nya informationen som har offentliggjorts under teckningsperioden samt ge ytterligare tid för att delta i Företrädesemissionen. Det kommer inte att ske någon förlängning av handel med teckningsrätter, men för investerare som saknar teckningsrätter finns fortsatt möjlighet att delta i Förträdesemissionen genom teckning utan stöd av företrädesrätt.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

18 november 2019 – 12 december 2019 Teckningsperiod
17 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare, Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 23.08 CET.

 

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer