Oscar Properties förvärvar blivande bostadsfastighet i Nacka

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat fastigheten Nacka Sicklaön 88:1. Köpeskillingen uppgår till 250 miljoner kronor. Fastigheten är idag fullt uthyrd med bra kassaflöde. Bolagets avsikt är att uppföra bostäder på fastigheten när ny detaljplan antagits.

Fastigheten Nacka Sicklaön 88:1 är centralt belägen vid Alphyddan i det så kallade Planiaområdet i Nacka. Nacka kommun har beslutat att det är lämpligt att pröva möjligheten att bygga nya bostäder och verksamheter på fastigheten. Den är idag fullt uthyrd till verksamheter kopplade till bilförsäljning och reparation samt cirka 50 privata parkeringsplatser.

Oscar Properties bedömer att det kan tillskapas cirka 400 bostäder på fastigheten i kommande detaljplan. Beroende på hur många byggrätter som skapas kan eventuell tilläggsköpeskilling utgå. Förvärvet finansieras med egna medel och banklån.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 mars 2016 till 2 366 bostäder varav 853 var under pågående produktion. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Filer