Oscar Properties förvärvar byggrätt i Södra Veddesta

Oscar Properties har förvärvat en byggrätt för bostäder avseende fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55 belägna i närheten av Barkarby station och ”Stockholm Väst.” Kommande detaljplan väntas ge möjlighet att uppföra omkring 400 bostäder på fastigheterna. Initial köpeskilling är 10 MSEK. Förvärvet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft och tilläggsköpeskilling utgår för det antal byggrätter som kan skapas.

Förvärvet av byggrätterna ligger i linje med Oscar Properties strategi för fortsatt expansion i attraktiva områden utanför tullarna och fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55 är belägna bara några hundra meter från det som i framtiden kommer att bli en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter ­– Barkarby station och ”Stockholm Väst”.

Visionen för Södra Veddesta är att skapa upplevelserik och tät, sammanhängande stadsmiljö med flera boendemöjligheter, fler arbetsplatser, kommersiell service och ett väl integrerat nav för kollektiv-trafiken. Planprogram för Södra Veddesta har upprättats av Järfälla kommun och kommunen bedriver för närvarande ett arbete att ta fram en fördjupad strukturplan.

– Förvärvet passar bra in i vår strategi att expandera i attraktiva lägen utanför tullarna i Stockholm. Genom förvärvet väntas vi kunna addera omkring 400 bostäder i ett strategiskt viktigt nav för Stockholm Väst. Vi bidrar på så sätt med vårt unika koncept till Barkarbys spännande stadsomvandling, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.  

Tillträde sker så fort detaljplanen är lagakraftvunnen.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer