Oscar Properties förvärvar fastighet, kallar till extra bolagsstämma och offentliggör bedömt resultat för tredje kvartalet 2013

  • Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har avtalat om att förvärva del av fastigheten Vega 4 belägen i Vasastaden i Stockholm för ett underliggande fastighetsvärde om 185 mkr
  • Den förvärvade fastigheten omfattar totalt cirka 6 000 kvm uthyrbar yta för huvudsakligen kontorsändamål
  • Styrelsen för Oscar Properties har den 7 november 2013 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma med förslag att besluta om bland annat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om bland annat emissioner av preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  • Oscar Properties har ingått ett placeringsavtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) avseende preferensaktier
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2013 bedöms uppgå till 31,9 mkr

Förvärv av del av fastigheten Vega 4

Oscar Properties har avtalat om att förvärva del av fastigheten Vega 4 belägen på Kungstensgatan och Teknologgatan i Vasastaden i Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 185 mkr och förvärvet finansieras genom nyupptagna kreditfaciliteter och befintliga likvida medel. Fastigheten omfattar totalt cirka 6 000 kvm uthyrbar yta för huvudsakligen kontorsändamål. Tillträde till fastigheten beräknas ske den 15 november 2013.

Oscar Properties planerar att genomföra ombyggnation av befintlig byggnad och härigenom också ändra nuvarande huvudsaklig användning till bostadsändamål varigenom ett 60-tal bostäder planeras att tillskapas.

Extra bolagsstämma

Styrelsen för Oscar Properties har den 7 november 2013 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma[1], som kommer att hållas den 9 december 2013, med förslag till beslut om bland annat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stam- eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet medger såväl emission av högst 250 000 preferensaktier som emission av stamaktier. Betalning för aktier som emitteras inom ramen för bemyndigandet ska kunna erläggas genom kontant betalning, kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet är bland annat att styrelsen ska kunna besluta om riktade nyemissioner av preferensaktier i syfte att stärka Bolagets kapitalbas och bibehålla den finansiella flexibiliteten genom att återbetala del av de nyupptagna kreditfaciliteterna för förvärvet av del av fastigheten Vega 4. Oscar Properties Värdepapper AB, som representerar 99,7 procent av antalet röster och 97,5 procent av antalet aktier i Bolaget, har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till beslut på den extra bolagsstämman.

Placeringsavtal med Carnegie avseende preferensaktier

Oscar Properties har ingått ett placeringsavtal med Carnegie avseende preferensaktier i Bolaget. Placeringsavtalet innebär i korthet att Carnegie har åtagit sig att efter bästa förmåga och efter instruktion från Bolaget, vid ett eller flera tillfällen fram till och med december placera eller sälja preferensaktier motsvarande ett belopp om högst 25 mkr i Bolaget. För detta ändamål har preferensaktier lånats in från befintliga aktieägare. Därefter kommer nyemission av preferensaktier att riktas till Carnegie eller till investerare som Carnegie anvisar till en teckningskurs som motsvarar den genomsnittliga placerings- eller säljkursen.

Beslutet att ingå detta placeringsavtal med Carnegie har fattats av styrelsen i Oscar Properties mot bakgrund av styrelsens beslut att kalla till en extra bolagsstämma samt förslag till beslut och Oscar Properties Värdepapper AB:s röstningsåtagande.

Resultat för tredje kvartalet 2013

Oscar Properties delårsrapport för perioden januari – september 2013 kommer att offentliggöras den 15 november 2013.

Oscar Properties bedömer att rörelseresultatet för perioden juli – september 2013 kommer uppgå till cirka 31,9 mkr och för perioden januari – september 2013 till cirka 54,1 mkr. Koncernens egna kapital bedöms per 30 september 2013 uppgå till cirka 282,5 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se
Finanschef Michael Moschewitz 0707-13 69 39, e-post michael@oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 17.31 den 7 november 2013.


Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties- byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. www.oscarproperties.se Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank.


Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties, Carnegie eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse.


[1] Se separat pressmeddelande för fullständig kallelse till extra bolagsstämma.

Filer