Oscar Properties fullföljer riktade nyemissioner om totalt 197,6 miljoner kronor och beslutar om notering

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Oscar Properties har, med stöd av bemyndigandet som lämnades av den extra bolagsstämman den 16 mars 2016, beslutat om två nyemissioner av preferensaktier av serie B i enlighet med det erbjudande som aviserades den 12 februari 2016. Den ena nyemissionen omfattar 314 000 aktier till en teckningskurs om 492,50 kronor per aktie och riktas till de institutionella kvalificerade investerare som innan erbjudandet ingått teckningsåtaganden med bolaget. Den andra nyemissionen omfattar 86 000 aktier till en teckningskurs om 500 kronor per aktie och riktas till de institutionella kvalificerade investerare som accepterat erbjudandet genom en bookbuilding-process under perioden 12–15 februari 2016.

Emissionerna innebär att antalet aktier i bolaget ökar med 400 000 till 29 669 983 aktier och att antalet röster ökar med 40 000 till 28 229 983, vilket motsvarar en utspädning om 1,3 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna. Genom de två nyemissionerna kommer bolaget tillföras cirka 197,6 miljoner kronor innan emissionskostnader.

Likviddagen för emissionerna är den 30 mars 2016.

Styrelsen har även beslutat att ansöka om notering av de nya preferensaktierna av serie B på Nasdaq Stockholm och kan för detta ändamål komma att besluta om en eller flera nyemissioner till allmänheten med stöd av emissionsbemyndigandet i syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav.


Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Oscar Properties i samband med transaktionen.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016, kl. 18.15.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer