Oscar Properties genomför kvittningsemission om 33,75 miljoner kronor till Skandrenting

Styrelsen i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en kvittningsemission av 180 000 preferensaktier till Skandrenting AB (”Skandrenting”) till ett pris om 187,50 kronor per preferensaktie. Emissionen genomförs som regleringen av en del av Skandrentings fordran på Oscar Properties-koncernen.

Kvittningsemissionen har beslutats av Oscar Properties styrelse den 15 juni 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april 2018, och innebär reglering av 32 miljoner kronor av Skandrentings fordran på Oscar Properties-koncernen. Emissionen innebär att Oscar Properties finansiella ställning stärks.

Emissionskursen om 187,50 kronor per preferensaktie motsvarar preferensaktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 14 juni 2018. Emissionskursen har bestämts genom affärsmässiga förhandlingar med Skandrenting och styrelsen har därigenom säkerställt emissionens marknadsmässighet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen enligt styrelsens bedömning gör det möjligt att emittera preferensaktierna till för Oscar Properties fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad än om dessa erbjuds befintliga aktieägare.

Kvittningsemissionen medför att det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 180 000 aktier från 31 025 859 aktier till 31 205 859 aktier, att det totala antalet röster i Bolaget ökar med röster från 28 809 732,3 röster till 28 827 732,3 röster. Aktiekapitalet ökar med 360 000 kronor och kvittningsemissionen innebär en utspädning på aktiekapitalet med 0,58 procent och på röstetalet med 0,06 procent.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 250 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer