Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, i syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav, beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets preferensaktier av serie B genom en nyemission till allmänheten i Sverige.

 • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, inklusive Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet”).
 • Erbjudandet omfattar högst 50 000 preferensaktier av serie B till en teckningskurs om 500 kronor per aktie, vilket ger en emissionslikvid om högst 25 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Anmälningsperioden i Erbjudandet är 22 april–28 april 2016.
 • Oscar Properties har erhållit ett villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm om upptagande till handel av preferensaktierna av serie B med beräknad första dag för handel den 16 maj 2016 under kortnamn ”OP PREFB”.
 • Ett prospekt avseende Erbjudandet kommer upprättas och registreras vid Finansinspektionen.

Bakgrund och motiv

Under första kvartalet 2016 genomförde Oscar Properties en riktad emission av preferensaktier av serie B om totalt 200 miljoner kronor till institutionella investerare. I samband med den förestående noteringen av dessa preferensaktier så har styrelsen med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 16 mars 2016 beslutat att erbjuda allmänheten att teckna preferensaktier av serie B om ytterligare totalt 25 miljoner kronor genom en nyemission. Syftet med Erbjudandet är att uppfylla kravet på ägarspridning inför en notering av preferensaktierna av serie B på Nasdaq Stockholm.

Bolaget ser möjligheter till fortsatt tillväxt genom investeringar i projekt och emissionslikviden avses i första hand att användas för att finansiera detta. Genom nyemissionen ökar Oscar Properties möjligheter att tillvarata den positiva marknadsutvecklingen, med fortsatt stor efterfrågan på unika och moderna boenden, och att framgångsrikt utveckla den befintliga projektportföljen samtidigt som Bolaget får en finansiell beredskap att tillvarata nya projekt. Emissionslikviden är därmed tänkt att främst användas till pågående och nya konverteringsprojekt och nybyggnadsprojekt samt förvärv. Fördelningen mellan konverteringsprojekt, nybyggnadsprojekt och förvärv beror på vilka tillväxtmöjligheter Bolaget ser på marknaden. Del av emissionslikviden avses även att användas för generella bolagsändamål.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar högst 50 000 preferensaktier av serie B. Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 500 kronor per aktie av Bolagets styrelse, i samråd med ABG Sundal Collier, baserat på marknadens avkastningskrav och bedömd efterfrågan. Under förutsättning att Erbjudandet tecknas till fullo tillför emissionen Oscar Properties totalt 25 miljoner kronor före emissionsrelaterade kostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor.

Genom Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 50 000 till 29 719 983 aktier och antalet röster öka med högst 5 000 till 28 234 983, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,17 procent av kapitalet och cirka 0,02 procent av rösterna.

Anmälan om teckning av preferensaktier av serie B kan ske under perioden från den 22 april 2016 till och med den 28 april 2016 och ska lägst omfatta 20 aktier och därutöver i jämna poster om 10 aktier. Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras den 2 maj 2016 och likviddagen är den 4 maj 2016. Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och justera likviddagen.

Oscar Properties har erhållit ett godkännande från Nasdaq Stockholm för upptagande till handel av preferensaktierna av serie B som bland annat är villkorat av att spridningskravet uppfylls. Preferensaktierna av serie B förväntas tas upp till handel den 16 maj 2016 under kortnamnet ”OP PREFB”.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen syftar till att tillföra Bolaget nya ägare av preferensaktier av serie B för att uppfylla kravet på ägarspridning inför en notering av preferensaktierna av serie B på Nasdaq Stockholm. Vid tilldelning kan anmälningar från kunder hos ABG Sundal Collier och Avanza komma att särskilt beaktas.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att årsstämman i Oscar Properties den 20 april 2016 fattar beslut om utdelning på de nya preferensaktierna av serie B samt att styrelsen, i samråd med ABG Sundal Collier, bedömer att en ändamålsenlig handel i preferensaktierna av serie B kan uppnås.

För mer information och fullständiga villkor för preferensaktierna av serie B hänvisas till Oscar Properties bolagsordning.

Förutsatt att årsstämman beslutar om utdelning berättigar preferensaktierna av serie B som emitteras inom ramen för Erbjudandet till utdelning med första avstämningsdag 5 augusti 2016.

För fullständiga villkor hänvisas till det prospekt som offentliggörs med anledning av Erbjudandet.

Prospekt

Oscar Properties kommer upprätta ett prospekt med anledning av Erbjudandet vilket förväntas offentliggöras omkring den 21 april 2016. Prospekt och anmälningssedel kommer kunna erhållas från Oscar Properties och även hållas tillgängligt på bolagets webbplats (www.oscarproperties.se), ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.se) och Avanzas webbplats (www.avanza.se).

Preliminär tidplan för Erbjudandet

 • Offentliggörande av kvartalsrapport                                         20 april 2016
 • Årsstämma                                                                               20 april 2016
 • Offentliggörande av prospekt                                                   21 april 2016
 • Anmälningsperiod                                                                    22 april–28 april 2016
 • Offentliggörande av utfall                                                           2 maj 2016
 • Likviddag                                                                                    4 maj 2016
 • Upptagande till handel på Nasdaq Stockholm                         16 maj 2016

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Oscar Properties i samband med Erbjudandet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2016, kl. 20.30.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties eller från någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig, eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade preferensaktier av serie B eller preferensaktier av serie B har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Oscar Properties och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospektet som Oscar Properties förväntas kunna offentliggöra omkring den 21 april 2016.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Oscar Properties aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Filer