Oscar Properties har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor.

Oscar Engelbert, grundare och vd, kommenterar:

”Med steget till Nasdaq Stockholms huvudlista tillgodoser vi ett växande intresse för bolagets aktier bland institutionella investerare. Vi har etablerat en attraktiv position som en ledande bostadsutvecklare i Stockholm. Företaget växer snabbt och under året kommer vi att fortsätta arbetet med flera stora projekt såsom de uppmärksammade Norra Tornen.” 

Första dag för handel med Oscar Properties stam- och preferensaktier på Nasdaq Stockholm är planerad till den 26 mars 2014. Genom noteringen upphör Oscar Properties notering på Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är planerad till den 25 mars 2015. Oscar Properties stam- och preferensaktier kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, dvs. ”OP” respektive ”OP PREF”. Aktierna behåller även samma ISIN som tidigare, dvs. SE0005095601 respektive SE0005096369. Det sker inte något utgivande av nya aktier och aktieägare i Oscar Properties behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av upptagande till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm och som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Oscar Properties hemsida, www.oscarproperties.se.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband med noteringen.

Informationen är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015 kl. 8.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Jan Egenäs, Tf. CFO, mobil: +46 (0) 70 593 71 38, e-post: jan@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer