Oscar Properties Holding AB lämnar förtydligande avseende Utbyteserbjudandet samt offentliggör kallelse till extra bolagsstämma

Oscar Properties Holding AB (publ) (“Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 13 oktober 2020 att Bolaget bland annat avser att genomföra en företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”) och ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna att byta ut sina preferensaktier och preferensaktier av serie B till stamaktier (”Utbyteserbjudandet”). Bolaget lämnar här följande förtydliganden avseende Utbyteserbjudandet. Emissionskursen i Utbyteserbjudandet kan […]

Oscar Properties Holding AB (publ) (“Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 13 oktober 2020 att Bolaget bland annat avser att genomföra en företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”) och ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna att byta ut sina preferensaktier och preferensaktier av serie B till stamaktier (”Utbyteserbjudandet”).

Bolaget lämnar här följande förtydliganden avseende Utbyteserbjudandet.

  • Emissionskursen i Utbyteserbjudandet kan både sättas högre och lägre än emissionskursen om 19 öre i Företrädesemissionen.
  • Det totala antalet stamaktier som högst kan emitteras i Utbyteserbjudandet uppgår till 211.698.694 stamaktier, vilket motsvarar 10 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen är genomförda givet full anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet och fullteckning av Företrädesemissionen.
  • Slutliga villkor i Utbyteserbjudandet och därmed information om hur många stamaktier varje preferensaktie och preferensaktie av serie B berättigar till kommer att offentliggöras senast den 13 november 2020.

Bolaget offentliggör samtidigt idag kallelsen till den extra bolagsstämman den 16 november 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 07:30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer