Oscar Properties Holding AB (publ) erhåller godkännande om att ändra villkoren för bolagets utestående obligationslån

Den 13 oktober 2020 kallade Oscar Properties Holding AB (publ) (”Bolaget”) genom agenten, till ett obligationsinnehavarmöte att hållas den 2 november 2020 (”Fordringshavarmötet”) för att besluta om vissa ändringar av villkoren för sitt utestående obligationslån med ISIN SE0005936390 (”Obligationslånet”).  

För rätt att rösta på Fordringshavarmötet fordrades att obligationsinnehavare anmälde sig till mötet senast den 30 oktober 2020 enligt vad som angavs i kallelsen.

Bolaget har fått information från agenten avseende det antal obligationsinnehavare som i tid föranmält sig till Fordringshavarmötet och hur de röstat. Av den erhållna informationen framgår att 79,82% av de avgivna rösterna accepterat förslaget som intagits i kallelsen till Fordringshavarmötet och att en tillräcklig andel obligationsinnehavare anmält sig till Fordringshavarmötet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet.

Det står således klart att förslaget kommer accepteras av Fordringshavarmötet.

Det innebär att

1. Obligationslånets slutliga förfallodatum förlängs med två år, från den 3 september 2021 till den 3 september 2023;

2. kupongräntan sänks från och med den 3 december 2020 till Stibor 3 månader plus 5,5 procent;

3. Bolagets dotterbolag, Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ), kommer att få ta upp kortare marknadslån för att finansiera Bolagets      förvärv av Valerum Fastighets AB (”Valerumförvärvet”); samt

4. att återlösenpriset för obligationerna ändras till 102 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2021 med efterföljande årsvis höjning          om 2 procent, till maximalt 106 procent det sista förlängningsåret (som upphör den 3 september 2023).

Ändringarna av villkoren för Obligationslånet är villkorade av att Valerumförvärvet genomförs innan den 31 december 2020.

De fullständiga uppdaterade obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. 

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 klockan 14:00.

Filer