Oscar Properties Holding AB (publ) tillträder förvärvet av Valerumportföljen på 1,4 miljarder kronor och uppfyller därmed kravet för de ändrade villkoren för bolagets utestående obligationslån

Oscar Properties har idag genomfört och tillträtt Valerumportföljen och har därmed uppfyllt de nya villkoren för  Bolagets utestående obligationslån med ISIN SE0005936390 (”Obligationslånet”) vilka var villkorade av att förvärvet av Valerum Fastighets AB (”Valerumförvärvet”) genomfördes innan den 31 december 2020.

Valerumförvärvet avseende 37 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,4 miljarder kronor har idag genomförts varvid de nya villkoren för Obligationslånet trätt i kraft.

De fullständiga uppdaterade obligationsvillkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Vd Oscar Engelbert kommenterar:

“Vi är glada att vi nu påbörjat den nya resan för Oscar Properties, när vi nu slutligen har genomfört förvärvet av Valerumportföljen, som kommer att ge ett garanterat kassaflöde och stödja kärnverksamheten och som samtidigt kommer att utgöra en stabil bas för kompletterande förvärv. Genom förvärvet från SBB, tillsammans med den tillhörande kapitaliseringen av bolaget, skapar vi nu en solid finansiell ställning utan att vara beroende av fluktuerande kassaflöden från utvecklingsverksamheten. Vi har i samband med förvärvet identifierat ca 82 000 kvm byggrätter i portföljen inom ramen för befintliga detaljplaner, varav en stor andel kommer att vara aktuella för bostadsutveckling. Vi ska bygga och sälja bostadsrätter runt om i Sverige. Det som ska särskilja oss är att vi ska bygga till ett pris som många kan ha råd med samtidigt som vi ska bygga med hög kvalitet, hållbart och med en genomtänkt design som ofta överraskar.”

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl.15.45 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer