Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma den 23 september 2019

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma vilken föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om ett utbyteserbjudande till innehavarna av preferensaktier, ett öppet bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, samt med anledning därav ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier och införande av ett nytt aktieslag.

Styrelsen för Oscar Properties har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 23 september 2019. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs separat.

Den extra bolagsstämman föreslås besluta om följande förslag från styrelsen:

  1. Bemyndigande för styrelsen att besluta om utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B (”Preferensaktier”) genom återköp av Preferensaktier. Genom bemyndigandet ges styrelsen möjlighet att genomföra det tidigare offentliggjorda utbyteserbjudandet som avbröts genom Bolagets pressmeddelande den 11 juni 2019.

  2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar samtliga bolagets aktieslag vid var tid antagen bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra utbyteserbjudandet enligt punkt 1 där vederlaget avses utgöras av nyemitterade stamaktier av serie B2 (ett nytt aktieslag), dels att i övrigt ge styrelsen möjlighet att hitta lösningar på Bolagets finanseringsbehov.

  3. Bolagsordningen ändras genom att gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen höjs för att ge styrelsen tillräcklig flexibilitet i arbetet med att lösa Bolagets finansieringsbehov. Vidare inför ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B2, för att möjliggöra utbyteserbjudandet enligt punkten 1.

För ytterligare information om styrelsens förslag till den extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen som offentliggörs idag samt till styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman som kommer att offentliggöras på Bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast den 2 september 2019.

Styrelsens beslut om utnyttjande av bemyndigande kommer att offentliggöras på erforderligt sätt för det fall sådant beslut fattas.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)

+46 70 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019, kl. 08.30 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan. 

Filer