Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma för beslut om emissionsbemyndigande av stamaktier

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) inbjuder härmed aktieägarna till extra bolagsstämma enligt separat kallelse.

Den extra bolagsstämman hålls torsdagen den 12 januari 2017 kl. 9.00 i Oscar Properties lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 550 000 stamaktier utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller genom kvittning eller med apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlägga betalning med egna stamaktier för del av köpeskilling i samband med det tidigare offentliggjorda förvärvet av Allegro Projekt AB, vilket förväntas slutföras under kvartal 1, 2017.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.se, och på dess huvudkontor, adress Linnégatan 2, Stockholm, senast från och med den 22 december 2016. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2016, kl. 11:45 CET. 

Filer