Oscar Properties offentliggör korrigering av det preliminära utfallet i utbyteserbjudandet

  • Den 25 november 2019 offentliggjorde Oscar Properties preliminärt utfall i utbyteserbjudandet, vilket indikerade att innehavare av cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget accepterat återköp.
  • Det har kommit till Oscar Properties kännedom att det skett administrativa felsammanräkningar hos ansvarigt emissionsinstitut vid sammanställning av det preliminära utfallet och som medför en korrigering av det preliminära utfallet.
  • Utbyteserbjudandet har, enligt den korrigerade preliminära sammanräkningen, accepterats av 1 022 781 stycken preferensaktier i bolaget och 56 401 stycken preferensaktier av serie B i bolaget, vilket utgör cirka 46 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 42 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.
  • Korrigeringen påverkar inte styrelsens beslut att frånfalla villkoret om att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte och att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen fortsatt uppfyllda.
  • Utbyteserbjudandet fortsätter att löpa till och med den 2 december 2019. Slutgiltigt utfall förväntas offentliggöras omkring den 3 december 2019.

Enligt den preliminära sammanräkningen, som offentliggjordes via pressmeddelande den 25 november 2019, hade utbyteserbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Oscar Properties (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) efter fullföljande skulle återköpa cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget.

Det har kommit till Oscar Properties kännedom att det skett administrativa felsammanräkningar hos ansvarigt emissionsinstitut vid sammanställning av det preliminära utfallet som legat utanför Bolagets kontroll och som medför en korrigering av det preliminära utfallet. Utbyteserbjudandet har, enligt den korrigerade preliminära sammanräkningen, accepterats av cirka 46 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 42 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Därmed har utbyteserbjudandet accepterats av cirka 46 procent av totalt antal preferensaktier och preferensaktier av serie B, jämfört med det preliminära utfallet om cirka 51 procent. Enligt den korrigerade preliminära sammanräkningen uppgår antalet anmälda preferensaktier till cirka 1 022 781 (1 115 963 stycken i den preliminära sammanräkningen) och anmälda preferensaktier av serie B till cirka 56 401 (81 105 stycken i den preliminära sammanräkningen). Antalet anmälda preferensaktier och preferensaktier av serie B innebär att Bolaget kommer emittera 25 569 525 respektive 2 820 050 stamaktier.

Korrigeringen påverkar inte styrelsens beslut från den 25 november 2019 om att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda. Styrelsen finner att anslutningsgraden även fortsatt är tillräcklig för att genomföra företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare, Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 12:50 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer