Oscar Properties offentliggör obligationsprospekt

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av noteringen av det utökade obligationslånet 2014/2019.

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggjorde den 16 december 2015 att bolaget emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 100 mkr inom ramen för bolagets befintliga obligationslån 2014/2019 (ISIN: SE0005936390) med ett rambelopp om 500 mkr. Med tidigare emitterat belopp om 350 mkr uppgår obligationslånet nu till totalt 450 mkr.

Bolaget har ansökt om notering av de nya obligationerna vid Nasdaq Stockholm och i samband därmed upprättat ett prospekt som nu har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.oscarproperties.com, och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

De nya obligationerna kommer att inregistreras för handel vid Nasdaq Stockholm omkring den 14 januari 2016. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera bolagets fortsatta expansion och investeringar i projekt.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering.

Projektportföljen uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 2 739 bostäder varav 662 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.30 den 13 januari 2016. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer