Oscar Properties offentliggör preliminärt utfall i utbyteserbjudandet och styrelsen beslutar att fullfölja utbyteserbjudandet och företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

  • Utbyteserbjudandet har, enligt preliminär sammanräkning, accepterats av cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.
  • Baserat på acceptansgraden har styrelsen beslutat att frånfalla villkoret om att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte och att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda.
  • Bolaget har fått indikationer om att vissa innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B inte har hunnit acceptera utbyteserbjudandet och styrelsen har därför även beslutat att förlänga acceptfristen i utbyteserbjudandet till och med den 2 december 2019.
  • Slutgiltigt utfall förväntas offentliggöras omkring den 3 december 2019.

Extra bolagsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) beslutade den 8 november 2019 att genomföra utbyteserbjudandet till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B (”Utbyteserbjudandet”) samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps. Utbyteserbjudandet har, enligt den preliminära sammanräkningen, accepterats i sådan utsträckning att Oscar Properties efter fullföljande kommer att återköpa cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget.

Styrelsen har beslutat att genomföra Utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra Företrädesemissionen uppfyllda. Styrelsen finner att anslutningsgraden är tillräcklig för att genomföra Företrädesemissionen samt för att Bolaget ska kunna erhålla framtida projektfinansieringar. Styrelsen har därför beslutat att frånfalla villkoret att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls i Utbyteserbjudandet. Leverans av nyemitterade aktier i Utbyteserbjudandet beräknas kunna ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen hos Bolagsverket omkring den 11 december 2019.

Bolaget har fått indikationer om att vissa innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B inte har hunnit acceptera Utbyteserbjudandet och för att möjliggöra deltagande för dessa innehavare har styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 2 december 2019. Anmälan under den förlängda anmälningsperioden är likt tidigare bindande och preferensaktier som anmälts för utbyte är apportreserverade i Euroclears system vid anmälan om utbyte. Utbetalning av vederlag till de preferensaktieägare som accepterar Utbyteserbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas kunna ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen hos Bolagsverket omkring den 11 december 2019.

Preliminär tidplan

Utbyteserbjudandet

Nedanstående tidplan för Utbyteserbjudandet är preliminär och kan komma att ändras

18 november 2019 – 2 december 2019 Förlängd anmälningsperiod
3 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Utbyteserbjudandet
11 december 2019 Beräknad dag för leverans av aktier

Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras

15 november 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
27 november 2019 – 4 december 2019 Handel med teckningsrätter
18 november 2019 –   6 december 2019 Teckningsperiod
27 november 2019 – Fram till dess att Bolagsverket har registrerat aktiekapitalsökningen Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
6 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
11 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 21:40 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer