Oscar Properties offentliggör prospekt

Prospektet avseende Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) erbjudande av nya preferensaktier har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida (www.oscarproperties.com).

Den 30 mars 2015 offentliggjorde Oscar Properties ett erbjudande om teckning av nya preferensaktier uppgående till högst cirka 268 Mkr (”Erbjudandet”) och en fondemission av nya preferensaktier om cirka 35,5 Mkr till Bolagets stamaktieägare i syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya preferensaktien (”Fondemissionen”). Det prospekt avseende Erbjudandet och Fondemissionen som upprättats av Oscar Properties har idag godkänts av Finansinspektionen.

Oscar Properties styrelse har, som tidigare offentliggjorts, även föreslagit årsstämman att besluta om inlösen av samtliga befintliga preferensaktier.

Erbjudandet, Fondemissionen och inlösen av befintliga preferensaktier är bland annat villkorade av att årsstämman i Oscar Properties fattar nödvändiga beslut. Årsstämman kommer att hållas den 28 april 2015.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt och anmälningsperioden i erbjudandet sträcker sig från och med 20 april 2015 till och med 29 april 2015 för allmänheten i Sverige och från 20 april 2015 till och med 30 april 2015 för institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Oscar Properties och Swedbank och kommer även finnas tillgängligt på webbplatser hos Oscar Properties (www.oscarproperties.com) och Swedbank (www.swedbank.se/prospekt). Prospekt och anmälningssedel kommer att distribueras till Oscar Properties direktregistrerade preferensaktieägare.

Swedbank är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt bolaget i samband med Erbjudandet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har genomfört uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till cirka

2 700 bostäder, varav 469 bostäder är under pågående produktion per den 31 december 2014. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015, kl. 15.30.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties, Swedbank eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA. Oscar Properties Holding AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som kommer att offentliggöras av Oscar Properties och finnas tillgängligt på Oscar Properties hemsida (www.oscarproperties.com).

Swedbank företräder Oscar Properties och ingen annan i samband med erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oscar Properties för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klient eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Oscar Properties aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Oscar Properties anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oscar Properties framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Filer