Oscar Properties offentliggör prospekt

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier (”Utbyteserbjudandet”) och en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 325,8 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), vilka beslutades av den extra bolagsstämman den 16 november 2020. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (www.oscarproperties.com) och kommer att göras tillgängligt på DNB Bank ASA och ABG Sundal Colliers respektive webbplatser (www.dnb.se/emission och www.abgsc.com) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Oscar Properties har upprättat ett prospekt med anledning av Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen i Bolaget, vilka beslutades av den extra bolagsstämman den 16 november 2020. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och anmälningssedlar finns nu tillgängliga på Bolagets webbplats (www.oscarproperties.com) och kommer att göras tillgängliga på DNB Bank ASA och ABG Sundal Colliers respektive webbplatser (www.dnb.se/emission och www.abgsc.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningsperioden i Utbyteserbjudandet löper från och med den 20 november 2020 till och med den 27 november 2020 kl. 10.00 och anmälningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 30 november 2020 till och med den 14 december 2020.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 09:00 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer