Oscar Properties offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

  • Det slutgiltiga utfallet i utbyteserbjudandet innebär att cirka 22 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget har accepterat erbjudandet.
  • Till följd av detta kommer Bolaget att emittera 49 239 515 stamaktier.

Extra bolagsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) beslutade den 16 november 2020 att genomföra ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B (”Utbyteserbjudandet”) samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 325,8 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).

Det slutgiltiga utfallet i Utbyterserbjudandet innebär att totalt 241 902 preferensaktier har accepterat erbjudandet, motsvarande cirka 22 procent av det totala antalet preferensaktier i Bolaget exklusive redan återköpta aktier. Vidare har 23 411 preferensaktier av serie B accepterat erbjudandet, motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet preferensaktier av serie B i Bolaget exklusive redan återköpta aktier. Tillsammans med det utbyteserbjudande som Bolaget genomförde år 2019 kommer Bolaget därmed ha återköpt cirka 61 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 62 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget.

Oscar Properties kommer att emittera 49 239 515 stamaktier till följd av Utbyteserbjudandet, varav 33 624 378 till tidigare ägare av preferensaktier och 15 615 137 till tidigare ägare av preferensaktier av serie B.

Efter Utbyteserbjudandet kommer antalet utestående stamaktier att uppgå till 239 768 340 stycken exklusive nyemitterade aktier till följd av den pågående Företrädesemissionen. Antalet preferensaktier, som inte ägs av Bolaget, kommer att uppgå till 860 508 och antalet preferensaktier av serie B, som inte ägs av Bolaget, kommer att uppgå till 50 769.

Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet beräknas kunna ske i samband med att aktier tecknade med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket omkring den 21 december 2020.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oscar Properties. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl.13:45 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer