Oscar Properties offentliggör tillägg till prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort ett tillägg (”Tillägget”) till det prospekt avseende Bolagets erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B (”Utbyteserbjudandet”) och nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”, tillsammans med Utbyteserbjudandet ”Erbjudandena”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 november 2019 och publicerades av Oscar Properties samma dag (”Prospektet”), inklusive dess två tillägg som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes av Oscar Properties den 21 november 2019 respektive godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes av Oscar Properties den 27 november 2019.

Tillägget till Prospektet har upprättats med anledning av att, vilket tidigare har offentliggjorts, Stockholms stad har meddelat att de häver avtalet avseende projektet Gasklockan med Oscar Properties.

Tillägget godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 3 december 2019 och finns nu tillgängligt på Oscar Properties webbplats (www.oscarproperties.com) samt kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommissions och ABG Sundal Colliers respektive webbplatser (www.mangold.se respektive www.abgsc.com). Tillägget kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tillägget utgör en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tillägg har gjort en anmälan om deltagande i Erbjudandena har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan om deltagande i Erbjudandena inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tillägg, det vill säga senast den 5 december 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm eller via e-post till emissioner@mangold.se. Investerare som har anmält sig för deltagande i Erbjudandena genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin anmälan om deltagande i Erbjudandena behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandena hänvisas till Prospektet, inklusive dess tillägg.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 3 december 2019 kl. 17:55 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer