Oscar Properties offentliggör tillägg till prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort ett tillägg till det prospekt avseende Bolagets erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier och nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 325,8 miljoner kronor som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 november 2020 och publicerades av Oscar Properties samma dag.

Tillägget till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 november 2020 och publicerades av Oscar Properties samma dag (”Prospektet”) har upprättats med anledning av att styrelsen för Oscar Properties, i enlighet med separat pressmeddelande tidigare idag, baserat på acceptansgrad i  erbjudandet till innehavare av preferensaktier respektive preferensaktier av serie B (”Utbyteserbjudandet”), har beslutat att frånfalla villkoret om 50 procent anslutning och därmed genomföra Utbyteserbjudandet. Genomförandet av Utbytesbjudandet innebär att villkoret för genomförande av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beskrivs i Prospektet är uppfyllt. Tillägget har också upprättats för att komplettera informationen avseende ägarförhållandena i Bolaget per den 30 september 2020 med för Bolaget kända förändringar fram till dagen för Prospektet.

Tillägget till Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 27 november 2020 och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (www.oscarproperties.com) och kommer att göras tillgängligt på DNB Bank ASA och ABG Sundal Colliers respektive webbplatser (www.dnb.se/emission) och www.abgsc.com). Tillägget kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tillägget utgör en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 16:00 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer