Oscar Properties offentliggör tillägg till prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort ett tillägg till det prospekt avseende Bolagets erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier (”Utbyteserbjudandet”) och nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 november 2019 och publicerades av Oscar Properties samma dag (”Prospektet”).

Tillägget till Prospektet har upprättats med anledning av att Oscar Properties, vilket tidigare har offentliggjorts, har vunnit en tvist vilken ger en positiv resultateffekt om cirka 20 miljoner kronor samt att Oscar Properties har ingått ett avtal om försäljning av det dotterbolag inom vilket Bolagets projekt Plania drivs vilket beräknas ge en positiv resultateffekt om cirka 80 miljoner kronor.

Tillägget godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 21 november 2019 och finns nu tillgängligt på Oscar Properties webbplats (www.oscarproperties.com) samt kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommissions och ABG Sundal Colliers respektive webbplatser (www.mangold.se respektive www.abgsc.com). Tillägget kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tillägget utgör en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 15:55 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer