Oscar Properties offentliggör tilläggsprospekt

Oscar Properties AB (publ) (”Oscar Properties”) har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning, fondemission och upptagande till handel av nya preferensaktier i Oscar Properties som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 april 2015 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Oscar Properties den 24 april 2015 offentliggjort delårsrapport för perioden januari-mars 2015.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns tillgängligt på Oscar Properties hemsida (www.oscarproperties.com) samt Swedbanks hemsida (www.swedbank.se/prospekt).

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av nya preferensaktier som omfattas av erbjudandet i prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 28 april 2015 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Swedbank AB (publ), Emissioner, 105 34 Stockholm. Investerare som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av nya preferensaktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har genomfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till cirka 2 700 bostäder, varav 467 bostäder är under pågående produktion per den 31 mars 2015. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök
www.oscarproperties.com.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015, kl. 12:00.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties, Swedbank eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA. Oscar Properties Holding AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet och tilläggsprospektet, vilka har eller kommer att offentliggöras av Oscar Properties och finns tillgängliga på Oscar Properties hemsida (www.oscarproperties.com).

Swedbank företräder Oscar Properties och ingen annan i samband med erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oscar Properties för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klient eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Oscar Properties aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Oscar Properties anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa

framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, prospektet och tilläggsprospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oscar Properties framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Filer