Oscar Properties offentliggör utfall i utbyteserbjudandet efter den förlängda anmälningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

  • Extra bolagsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) beslutade den 8 november 2019 att genomföra utbyteserbjudandet till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B (”Utbyteserbjudandet”).
  • Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.
  • Utbyteserbjudandet har, enligt sammanräkning efter den förlängda anmälningsperioden, accepterats av cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.

Extra bolagsstämman i Oscar Properties beslutade den 8 november 2019 att genomföra Utbyteserbjudandet till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B (gemensamt ”Preferensaktier”) samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps. Utbyteserbjudandet har, enligt sammanräkningen efter den förlängda anmälningsperioden, accepterats i sådan utsträckning att Oscar Properties efter fullföljande kommer att återköpa cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget.

Efter Utbyteserbjudandets fullföljande kommer totalt 1 133 450 preferensaktier och 60 421 preferensaktier av serie B ha inlösts i Utbyteserbjudandet, vilket motsvarar cirka 50 procent av samtliga Preferensaktier. Antalet återköpta preferensaktier och preferensaktier av serie B innebär att Bolaget kommer emittera  28 336 250 respektive 3 021 050 stamaktier.

Utfallet i Utbyteserbjudandet har inte någon påverkan på genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer, som tidigare har kommunicerats, löpa till och med den 6 december 2019. Utfallet i Utbyteserbjudandet påverkar inte heller de teckningsåtaganden som ingåtts inom ramen för Företrädesemissionen enligt vilka ett antal välrenommerade investerarna åtagit sig gentemot Parkgate AB att teckna stamaktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. Investerarna består bland annat av Backahill, Kvalitena och Mats Gabrielsson, som tillsammans med Parkgate har åtagit sig att teckna stamaktier i Företrädesemissionen för totalt drygt 90 miljoner kronor, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen.

Leverans av nyemitterade aktier i Utbyteserbjudandet beräknas kunna ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen hos Bolagsverket omkring den 11 december 2019.

Utfallet i Utbyteserbjudandet i kombination med konverteringen av obligationer tidigare under hösten ger Oscar Properties en stabil grund att stå på, samt goda förutsättningar för Företrädesemissionens genomförande”, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en kommentar.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare, Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 3 december 2019 kl. 18:20 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer