Oscar Properties överlåter Planiavägen-fastigheten för ett underliggande fastighetsvärde om 365 MSEK

Oscar Properties AB (publ) (”Oscar Properties”) har idag avyttrat fastigheten Nacka Sicklaön 118:2 (”Fastigheten”) via bolagsförsäljning av aktierna i dotterbolaget Planiavägen Fastighet AB (”Planiabolaget”). Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 365 MSEK. Fastigheten har hyrts ut till Jensen Education AB för skolverksamhet och överenskommet fastighetsvärde förutsätter att Fastigheten har anpassats för verksamheten. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 140 MSEK och har baserats på att anpassningskostnaderna för skolverksamheten kommer att uppgå till 150 MSEK. Utöver att erhålla köpeskilling kommer Oscar Properties erhålla återbetalning av koncernskuld om ca 34 MSEK.

Oscar Properties har kommit överens om att överlåta samtliga aktier i Planiabolaget från Oscar Properties dotterbolag Planiavägen Holding AB. Planiabolaget har ingått avtal med Jensen Education AB om att hyra ut lokaler för skolverksamhet från och med 2021-08-01 att bedrivas i den byggnad som planeras till- och ombyggas på Planiabolagets fastighet Nacka Sicklaön 118:2 i Sickla (”Fastigheten”). Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet handläggs nu hos Nacka Kommun. Hyresavtalet är villkorat av att bygglov beviljas och att Jensen Education erhåller skoltillstånd beträffande skolverksamhet på Fastigheten. Resultateffekten för Oscar Properties beräknas uppgå till ca 80 MSEK.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 16:02 CET

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer