Oscar Properties renodlar genom att dela upp bolaget i två affärsområden; bostadsutveckling och kommersiella fastigheter

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”, ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget delar upp verksamheten i två affärsområden – bostadsutveckling samt förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Uppdelningen görs för att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer. På sikt kan Bolaget komma att utvärdera en särnotering av det kommersiella fastighetsbeståndet. 

Bolaget ser en betydande potential att inom Stor-Stockholm fortsätta utveckla sitt kommersiella fastighetsbestånd genom förvärv och nyproduktion. Marknaden för kommersiella fastigheter med fokus på designade, kreativa och yteffektiva kontor växer och Bolaget ser en stark efterfrågan för en Oscar Properties-produkt för kontor.

– En renodling skapar ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer; bostadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi ser en stark efterfrågan inom båda affärerna och gör bedömningen att det finns en vilja att betala för en premiumprodukt även inom marknaden för kommersiella fastigheter. En tydligare uppdelning av affärerna ökar också transparensen och möjligheterna att bedöma verksamheternas utveckling. På sikt kan vi komma att utvärdera en särnotering av de kommersiella fastigheterna, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.  

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017, kl. 08.30 (CET).

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer