Oscar Properties reserverar för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan samt gör ytterligare nedskrivningar samt senarelägger publicering av årsredovisning ytterligare

Oscar Properties har, trots flertal försök under det senaste året, misslyckats att få till en överenskommelse med Stockholms stad avseende bostadsprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, varför Oscar Properties idag har beslutat att reservera för de upparbetade kostnaderna om 182 MSEK som bolaget tagit i projektet. Därutöver görs nedskrivningar om 125 MSEK avseende projektportföljen. Justeringarna görs i Årsredovisningen för 2019, som således avviker från lämnad Bokslutskommuniké 2019. Efter dessa reserveringar och nedskrivningar uppgår soliditeten till 35 procent.

Oscar Oscar Properties beklagar att man inte tillsammans med Stockholms stad verkar få möjlighet att realisera Gasklockan, som har förutsättningar att bli ett av Sveriges mest extraordinära arkitektoniska landmärken. Oscar Properties har anlitat två separata juridiska ombud vilkas utlåtanden båda visar att bolaget har goda förutsättningar att kunna återfå minst de nedlagda projektkostnaderna i form av skadestånd.

Utöver reservering för Gasklockan-projektets kostnader, görs ytterligare nedskrivningar med 125 MSEK som avser projektportföljen. Justeringarna gör att Årsredovisningen publiceras först den 22 maj istället för den 15 maj 2020 som aviserats tidigare.

Efter ovanstående reserveringar och nedskrivningar uppgår bolagets soliditet till 35 procent per den 31 december 2019.

Mer information presenteras i kommande årsredovisning. Bolaget har i dagsläget inga vidare kommentarer.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Filer