Oscar Properties reviderar bolagets prognos för helåret 2017

Oscar Properties reviderar sin prognos om ett rörelseresultat före värdeförändringar i förvaltningsfastigheter till minst 400 mkr för helåret 2017. 

Anledningen till att Bolaget reviderar ned sin prognos från minst 500 mkr till minst 400 mkr i rörelseresultat före värdeförändringar i förvaltningsfastigheter är främst sämre marknadsförutsättningar och att Bolaget påverkats av högre kostnader.

Som en konsekvens av den försämrade marknaden har Bolaget intagit en mer avvaktande ställning och valt att i nuläget inte påbörja produktion i vissa projekt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)  070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 23:00 CET.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 971 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer