Oscar Properties senarelägger tidpunkt för av avgivande av årsredovisning och årsstämma men offentliggör den preliminära årsredovisningen

Oscar Properties (”Bolaget”) har av nedanstående skäl beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets årsredovisning för 2019 till senast den 9 juni 2020. Det innebär att även årsstämman senareläggs. Nytt datum för årsstämman är ännu inte bestämt, men årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020.

För att ändå kunna ge aktieägarna information om verksamhetsåret 2019 har Bolaget valt att offentliggöra den preliminära årsredovisningen på sin webbplats, oscarproperties.com.

Skälet till att slutlig och reviderad årsredovisning inte kan avlämnas idag är att styrelse och revisorer inväntar kompletteringar i dokumentation och delbetalning av köpeskilling avseende uttalandet om going concern, som är en grundläggande förutsättning för redovisningen.

För frågor vänligen kontakta:  Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ), Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 18.00 CET.

Filer