Oscar Properties senarelägger utbyteserbjudanden och ställer in extra bolagsstämma

Den 10 maj 2019 offentliggjorde Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) att styrelsen, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, beslutat om erbjudanden till innehavare av Bolagets preferensaktier, preferensaktier av serie B och obligationer att byta till stamaktier av serie B2 i Bolaget. Styrelsen har idag beslutat att senarelägga utbyteserbjudandena och ställer därmed in den extra bolagsstämman den 11 juni 2019 som, enligt ursprunglig tidplan, föreslogs godkänna utbyteserbjudandena. Bolaget avser att kommunicera en ny tidplan för utbyteserbjudandena och i samband därmed offentliggöra de fullständiga villkoren härför, vilka förväntas ligga i linje med marknadssonderade utbytesvillkor om 20 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie respektive 40 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie av serie B.

Den 10 maj 2019 offentliggjordes att styrelsen för Oscar Properties beslutat att, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, lämna dels ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till stamaktier av serie B2 (”Preferensaktieerbjudandet”), dels ett erbjudande till innehavare av Bolagets samtliga utestående obligationer (ISIN: SE0005936390) att konvertera obligationer till stamaktier av serie B2 (”Konverteringserbjudandet”, tillsammans med Preferensaktieerbjudandet, ”Utbyteserbjudandena”). Bolaget kallade samma dag till en extra bolagsstämma att hållas den 11 juni 2019 för att godkänna Utbyteserbjudandena och besluta om därmed sammanhängande åtgärder. Enligt den tidigare kommunicerade preliminära tidplanen för Utbyteserbjudandena och de förslag som den extra bolagsstämman skulle besluta om så skulle anmälningsperioden för Utbyteserbjudandena ha löpt från och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019.

Styrelsen för Oscar Properties har idag beslutat att senarelägga tidplanen för Utbyteserbjudandena. Senareläggandet sker mot bakgrund av att Bolaget parallellt har arbetat, och fortsätter att arbeta, med ett antal andra åtgärder hänförliga till bland annat Bolagets kapitalstruktur som enligt Bolagets bedömning bör slutföras innan Utbyteserbjudandena genomförs. Till följd av detta har styrelsen beslutat att återkalla sina emissionsbeslut samt förslag till stämman avseende Utbyteserbjudandena och ställer därmed in den extra bolagsstämman som skulle ägt rum den 11 juni 2019.

Bolaget kan samtidigt, efter att ha genomfört marknadssonderingar i syfte att bedöma intresset för Preferensaktieerbjudandet, konstatera att det finns stöd från ett antal större aktieägare, däribland Erik Penser Fonder och Fjärde AP-fonden, för att genomföra Preferensaktieerbjudandet på indikativa utbytesvillkor om 20 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie respektive 40 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie av serie B. Aktieägare som företräder sammanlagt 15,4 procent av det totala antalet preferensaktier i Bolaget har uttryckt stöd för Preferensaktieerbjudandet på de sonderade utbytesvillkoren.
Bolaget avser att kommunicera en ny tidplan för Utbyteserbjudandena så snart som möjligt. I samband därmed avser Bolaget att offentliggöra de fullständiga villkoren för Utbyteserbjudandena, varvid utbytesförhållandena i Preferensaktieerbjudandet förväntas ligga i linje med de ovannämnda sonderade villkoren som enligt Bolagets bedömning är förankrade hos ett antal större aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019, kl. 18:30 (CEST).

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer