Oscar Properties slutför förvärv av Allegro samt genomför med anledning därav nyemission av stamaktier

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Allegro Projekt AB.

Med anledning av att köpeskillingen för förvärvet delvis betalas med stamaktier i Oscar Properties har styrelsen idag beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 12 januari 2017, om emission av 493 513 stamaktier, genom kvittning, varigenom Oscar Properties aktiekapital kommer att ökas med 987 026 kronor, från 59 720 664 kronor till 60 707 690 kronor.

Allegro Holding AB har tecknat samtliga aktier i emissionen. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erlägga betalning med egna stamaktier för del av köpeskilling i samband med förvärvet av Allegro Projekt AB. Teckningskursen i emissionen uppgår till 70,92 kronor och motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för stamaktierna i Oscar Properties på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före den 1 februari 2017. Säljarna har åtagit sig vissa begränsningar avseende rätten att överlåta de nyemitterade stamaktierna, bland annat att inte sälja en del av aktierna under femton respektive trettiosex månader.

Emissionen innebär att antalet aktier i Oscar Properties ökar med 493 513 stycken till 30 353 845 och att antalet röster ökar med 493 513 till 28 742 530,9, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,6 procent av kapitalet och cirka 1,7 av rösterna. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se. Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017, kl. 12:10 CET.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer