Oscar Properties valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

Oscar Properties årsstämma 2014 beslutade att valberedningen, jämte styrelsens ordförande, ska bestå av tre ledamöter som representerar bolagets aktieägare. De tre största aktieägarna har erbjudits möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. De tre största ägarna per den 29 augusti 2014, Oscar Properties Värdepapper […]

Oscar Properties årsstämma 2014 beslutade att valberedningen, jämte styrelsens ordförande, ska bestå av tre ledamöter som representerar bolagets aktieägare. De tre största aktieägarna har erbjudits möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. De tre största ägarna per den 29 augusti 2014, Oscar Properties Värdepapper AB, Fjärde AP-fonden och Zimbrine Holding BV, har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2015.

Oscar Properties Värdepapper AB har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare på Gernandt & Danielsson advokatbyrå, till sin ledamot i valberedningen.

Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden, till sin ledamot i valberedningen.

Zimbrine Holding BV har utsett Monika Lundström, CFO på Swedia Capital AB, till sin ledamot i valberedningen.

Vidare är Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, ledamot i valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöternas enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som antagits av årsstämman och, såvitt tillämpligt, i linje med svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast den 2 mars 2015 till Oscar Properties Holding AB (publ), Valberedningen, Box 5123, SE-102 43 Stockholm.

För frågor vänligen kontakta:

Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, 070-574 44 41, jakobgrinbaum@gmail.com

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 15:00 den 3 oktober 2014.

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer