Styrelsen för Oscar Properties godkänner inlösen av 42 072 preferensaktier av serie B

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har godkänt inlösen av samtliga de 42 072 preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen under anmälningsperioden 1–31 mars 2017. Preferensaktierna löses in i enlighet med bestämmelserna i Oscar Properties bolagsordning till ett belopp uppgående till 500 kronor jämte upplupen del av preferensutdelning B (så som begreppet definieras i bolagets bolagsordning). Det motsvarar ett totalt inlösenbelopp per aktie om 505,93 kronor.

Den totala inlösenlikviden för samtliga preferensaktier av serie B som ska lösas in uppgår därmed till 21 285 510,30 kronor. 

Avstämningsdag för inlösen är fredagen den 30 juni 2017. Utbetalningsdag av inlösenlikviden förväntas ske onsdagen den 5 juli 2017. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 040 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. Mer om Oscar Properties: www.oscarproperties.com

Filer