Styrelsen i Oscar Properties återkallar förslag till bolagsstämman om återköpsbemyndigande

Styrelsen i Oscar Properties AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att avvakta med erbjudandet till preferensaktieägarna och återkallar därför sitt förslag om återköpsbemyndigande inför den extra bolagsstämman som kommer att hållas måndagen den 23 september 2019. Styrelsen står fortsatt bakom övriga beslutsförslag vid stämman.

Oscar Properties arbetar med en plan för att uppnå en långsiktigt hållbar kapitalstruktur. I det arbetet har Bolaget undersökt möjligheterna att parallellt erbjuda obligationsinnehavare att konvertera till stamaktier samt erbjuda preferensaktieägare att frivilligt byta in sina preferensaktier mot stamaktier. Bolaget bedömer att ett sådant parallellt erbjudande resulterar i låg visibilitet i hur många nya stamaktier som kommer att emitteras vilket skapar osäkerhet för obligationsinnehavare och preferensaktieägare inför deras beslut.

Vidare utgjorde ett villkor för obligationsförlängningen, godkänd den 6 maj 2019, att Oscar Properties erbjuder obligationsinnehavarna en frivillig konvertering till stamaktier senast den 31 december 2019. Baserat på det villkoret och osäkerheten i att genomföra två parallella utbyteserbjudanden, har Bolaget beslutat att genomföra utbyterserbjudandena sekventiellt och börja med erbjudandet till obligationsinnehavare. Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget till beslut om återköpsbemyndigande, punkt 8 på dagordningen, vid den kommande extra bolagsstämman måndagen den 23 september kl. 10.00. Erbjudandet till obligationsinnehavaren kommer att offentliggöras så snart som möjligt efter den extra bolagsstämman. Bolaget har fortfarande för avsikt att återkomma med ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna och i samband därmed kalla till en ytterligare extra bolagsstämma

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norman, styrelseordförande, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 72 720 22 04

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01 
oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer