Utfall av inlösen av preferensaktier av serie B i Oscar Properties Holding AB

I enlighet med bestämmelserna i Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) bolagsordning hade innehavarna av preferensaktier av serie B möjlighet att under perioden 1–31 mars 2017 begära inlösen av sina aktier till en inlösenlikvid om 500 kronor per aktie.

Vid anmälningsperiodens slut har 42 072 preferensaktier av serie B anmälts för inlösen. Det motsvarar en sammanlagd inlösenlikvid om 21 036 000 kronor plus upplupen del av utdelningen på aktierna samt därtill innestående belopp.

Förutsatt att de preferensaktier av serie B som har begärts inlösta kan lösas in, med hänsyn till de begränsningar som finns i Oscar Properties bolagsordning, kommer aktierna att lösas in med avstämningsdag den 30 juni 2017. Det kommer inte förekomma någon handel i inlösenaktier. 

För mer information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 824 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer