Valberedning inför Oscar Properties årsstämma 2017

Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ) inför årsstämman 2017 har utsetts 

Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) årsstämma 2016 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB, årligen kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att, jämte Bolagets ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts.

De tre största ägarna per den 31 augusti 2016, Oscar Engelbert AB, Zimbrine Holding BV och Ernström Finans AB, har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2017 enligt följande.

  • Oscar Engelbert AB har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
  • Zimbrine Holding BV har utsett Fredrik Persson, ledande befattningshavare i Swedia HighP AB, till ledamot i valberedningen.
  • Ernström Finans AB har utsett Fabian Hielte, styrelseordförande och verkställande direktör i Ernström Finans AB, till ledamot i valberedningen.
  • Jakob Grinbaum är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman och i linje med svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman 2017, till Oscar Properties Holding AB (publ), Valberedningen, Box 5123, SE-102 43 Stockholm. Datum för årsstämman 2017 kommer att framgå av Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2016, som offentliggörs den 28 oktober 2016. 

För frågor, vänligen kontakta: Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, 070-574 44 41 jakobgrinbaum@gmail.com Stockholm den 20 oktober 2016 För mer information om Oscar Properties Holding AB (publ), vänligen besök www.oscarproperties.se (http://www.oscarproperties.se)

Om Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 8.00 den 21 oktober 2016. 

Filer