Valberedning inför Oscar Properties årsstämma 2018

Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ) inför årsstämman 2018 har utsetts. 

Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) årsstämma 2016 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB, årligen kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att, jämte Bolagets ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts.

De tre största ägarna per den 31 augusti 2017, Oscar Engelbert AB, Zimbrine Holding BV och Ernström Finans AB, har nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande.

  • Oscar Engelbert AB har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
  • Zimbrine Holding BV har utsett Fredrik Persson, ledande befattningshavare i Swedia HighP AB, till ledamot i valberedningen.
  • Ernström Finans AB har utsett Fabian Hielte, styrelseordförande och verkställande direktör i Ernström Finans AB, till ledamot i valberedningen.
  • Jakob Grinbaum är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman och i linje med Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman kommer att äga rum den 18 april 2018. Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman 2018, till Oscar Properties Holding AB (publ), Valberedningen, Box 5123, SE-102 43 Stockholm. 

För frågor, vänligen kontakta: Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, 070-574 44 41, jakobgrinbaum@gmail.com Stockholm den 19 januari 2018 För mer information om Oscar Properties Holding AB (publ), vänligen besök www.oscarproperties.se Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 14:30 den 19 januari 2018. 

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 951 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer